Koń da­je wra­że­nie cho­du ludz­kie­go- czyli nasze soboty z hipoterapią :)

Trójwymiarowy ru­ch grzbie­tu koń­skie­go w stę­pie prze­ka­zy­wa­ny mied­ni­cy jeźdź­ca je­st iden­tycz­ny z ru­cha­mi mied­ni­cy pra­wi­dło­wo kro­czą­ce­go czło­wie­ka. W tym sa­mym cza­sie bar­ki i luź­no zwi­sa­ją­ce koń­czy­ny dol­ne rów­nież za­cho­wu­ją się tak, jak u idą­ce­go czło­wie­ka. Daje to moż­li­wo­ść na­uki cho­dze­nia „bez cho­dze­nia”. Hipoterapia mo­że sta­no­wić pierw­szy etap tej na­uki, bą­dź stać się jej prze­ło­mo­wym mo­men­tem.

Zdjęcie użytkownika Agatka Szczepańska.
Zdjęcie użytkownika Agatka Szczepańska.
Zdjęcie użytkownika Agatka Szczepańska.